ફોટો ગેલેરી

આહીર કર્મચારી મંડળ દ્વારા નિવૃત પોસ્ટમાસ્તર શ્રી પોપટભાઈ આર. આહિરનું કરાયેલ સન્માન સ્થળ : સીઝન્સ કલબ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

આહીર કર્મચારી મંડળ દ્વારા નિવૃત પોસ્ટમાસ્તર શ્રી પોપટભાઈ આર. આહિરનું કરાયેલ સન્માન
સ્થળ : સીઝન્સ કલબ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bhavin sagar

Aasha Ahir Bhavin &  Sagar

Mitesh AhirAt Kodiyak Bandar Ghogha

DSC04265mm 12

mm11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s